Zaloguj się

Szanowni Klienci,

informujemy iż, z dniem 25 lipca 2016 r. ulega zmianie Regulamin Świadczenia Usług  Przedpłaconych Komórkowych lajt mobile.

Wprowadzone zmiany związane są z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 904). Ustawa ta wprowadza obowiązek pobrania od abonentów i dokonania weryfikacji danych takich jak imię, nazwisko i PESEL lub nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości, a w przypadku abonentów niebędących osobami fizycznymi - nazwę oraz REGON, NIP lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze.

Począwszy od 25 lipca 2016 r. Klienci, zawierajacy umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedpłaconych zobowiązani do dokonania rejestracji powyższych danych oraz ich potwierdzenia poprzez dokonanie autoryzacyjnego przelewu bankowego, zgodnie  z art. 43 punkt 2a ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 904).

Abonenci, którzy zawarli umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedpłaconych przed dniem 25 lipca 2016 r. obowiązani są podać powyższe dane i potwierdzić je poprzez autoryzacyjny przelew bankowy, zgodnie  z art. 43 punkt 2a ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 904)  do dnia 1 lutego 2017 r.

Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych niedokonanie rejestracji powyższych danych będzie skutkowało całkowitym zaprzestaniem świadczenia usług z dniem 2 lutego 2017 r.

Ralizacja procesu rejestracji dostępna jest tutaj.

Dodatkowo do regulaminu zostały wprowadzone zmiany w paragrafie 4 Odpowiedzialność, zmianie uległy zapisy w punkcie 9.

Regulamin Świadczenia Usług Przedpłaconych Komórkowych lajt mobile obowiązujący od 25 lipca 2016.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243, ze zm.) w przypadku braku akceptacji dokonywanych zmian, o których mowa powyżej, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie może zostać złożone do dnia 24 lipca 2016 r.