Zaloguj się

KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW LAJT MOBILE W ZAKRESIE WPROWADZENIA NOWYCH PRZEPISÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH („RODO”)

Dnia 25.05.2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych […] w skrócie nazywane RODO

Jaki jest cel RODO?

Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE i zapewnienie bezpieczeństwa i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

Czy należy się skontaktować z lajt mobile w sprawie zmiany zasad?

Nie, nie trzeba. Wystarczy zapoznać się dokumentami zamieszczonymi poniżej w postaci:

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w trybie i na warunkach w niej określonych. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone do dnia 25 maja 2018 r. W przypadku skorzystania z tego prawa przed upływem czasu oznaczonego, na jaki umowa została zawarta, z uwagi na to, że przedmiotowa zmiana wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w razie wypowiedzenia umowy Telestrada S.A. będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa kar umownych w wysokości i na zasadach wskazanych w Państwa umowie.

Kodeks Przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z RODO - obowiązuje od 25.05.2018
Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych ze zmianami ocznaczonymi na czerwono - obowiązuje od 25.05.2018

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych - obowiązuje od 25.05.2018

Regulamin Świadczenia Usług Przedpłaconych ze zmianami ocznaczonymi na czerwono - obowiązuje od 25.05.2018
Regulamin Świadczenia Usług Przedpłaconych  - obowiązuje od 25.05.2018